Jaarstukken 2018

Wonen

Een excellent woonklimaat realiseren in Hilversum door een divers en duurzaam woningaanbod in het groen met vele jonge monumenten.

Het sterprogramma wonen stond in 2018 volledig in het teken van de uitvoerende fase. Dat deden wij niet alleen als gemeentelijke organisatie. Daarvoor ging de gemeente Hilversum voor alle onderdelen van het sterprogramma partnerships aan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Een mooie opstap naar de veranderende rol van de gemeente, die met de komst van de omgevingswet in 2019/2020 zeker verder zal doorzetten. Dat is ook nodig want de uitdagingen voor de toekomst zijn gemeenschappelijke opgaven die om een gezamenlijke aanpak vragen.

In 2018 zette de gemeente Hilversum het beleid voort dat wij met het vaststellen van de lokale en regionale woonvisie hebben bepaald. In navolging van beide beleidsstukken is vervolgens een hele reeks aan uitvoeringsdocumenten verschenen en vastgesteld, zoals de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurderorganisaties en het regionaal actieprogramma wonen met de regio en provincie. Ook hebben diverse doorwerkingen van de Woningwet hun beslag gekregen, zoals het vaststellen van de woningmarktregio en de gemeentelijke zienswijze op de scheidingsvoorstellen van de woningcorporaties. De kaders staan en 2018 stond in het teken van het uitrollen van beleid en het boeken van resultaten. Als het gaat om woningbouw ligt er een centrale rol voor de taskforce wonen. De taskforce wonen legt zich toe op het daadwerkelijk realiseren van de noodzakelijke sociale woningbouw door te sturen op concrete bouw- en transformatielocaties en het wegnemen van obstakels om tot bouw te komen. De gemeente ondersteunde deze taskforce door voor 2018 een secretaris te leveren. De taskforce handelt binnen de kaders vastgelegd in de jaarschijf 2018 van de prestatieafspraken. Een werkgroep met woningcorporaties en huurdersorganisaties heeft in 2018 de jaarschijf voor 2019 voorbereid. Deze jaarschijf bevat afspraken over bouwambities en over sloop/nieuwbouw, duurzaamheid, huurprijsbeleid, etc.

In de structuurvisie 2030 is op basis van een integrale afweging tussen wonen en andere bestemmingen en functies als bedrijvigheid, maatschappelijke functies etc. vastgelegd welke locaties voor welke functie beschikbaar zijn en wat de daarbij geldende ruimtelijke kaders zijn. Voor de komende jaren zal een nieuw op te stellen omgevingsvisie de kaders gaan bieden. In 2018 wordt deze visie uitgewerkt en met de raad besproken.

Duurzaamheid
De inzet van de gemeente Hilversum op duurzaamheid doet ertoe. Door onze inspanningen lukt het om duurzaamheidsinititatieven uit de Hilversumse samenleving verder te brengen naar resultaat. Er is reuring en nieuwe kansen dienen zich aan en worden door de gemeente benut. Ondertussen zien wij dat er landelijke en internationale ontwikkelingen zijn op het vlak van duurzaamheid, die zich door vertalen naar het lokale niveau. Een transitie naar aardgasloze gemeenten in 2050 (bij motie door de raad voor Hilversum gesteld op 2040) is onafwendbaar.

Als het gaat om duurzaamheid zijn er veel ambities die de gemeente Hilversum samen met anderen wil en kan realiseren. Met diverse partijen zijn de afgelopen jaren partnerships en maatschappelijke contracten gesloten. Het energieplatform ging in 2018 diverse maatschappelijke contracten genereren, die leiden tot duurzame lokale energieopwekking en –besparing. De dialoog die ontstaat leverde nu al meerwaarde op. Er zijn initiatieven voor de overgang van gaswijken naar aardgasloze wijken. Wijken die nu nog een aardgaswijk zijn, worden daarmee in de toekomst aardgasloos. De pilot start in de Hilversumse Meent. Verder stelt de gemeente Hilversum vast dat duurzaamheid aan belang en aandacht wint. Dit geeft mogelijkheid om ambities te bundelen en van elkaar te leren.

Ons programma en netwerk rondom het thema duurzaamheid stelt de gemeente Hilversum in staat om hierin een voortrekkersrol te vervullen. Voor de komende jaren ligt de focus binnen Hilversum op drie speerpunten namelijk: de energie-en warmtetransitie in Hilversum, de H100 campagne en de Green Deals. Bij de campagne H100 richt de gemeente zich op het betrekken en committeren van Hilversumse inwoners, ondernemers en organisaties. Binnen de H100 campagne is het de gemeentelijke ambitie om 100 kilo CO2 te besparen. Bij de Green Deals werkt de gemeente aan het realiseren van nog meer deals.

Erfgoed en monumenten
2018 was een belangrijk jaar als het gaat om het erfgoed en de monumenten van de stad. Vele monumenten hebben een nieuwe bestemming gekregen. We ondersteunen eigenaren bij het herbestemmen en verduurzamen van monumentale panden. Het Hilversumse Restauratiefonds is opgericht, dit revolverende fonds is succesvol en willen we versterken en verder laten groeien.  De gemeente Hilversum heeft dit jaar concrete stappen gezet om Zonnestraal officieel voor te dragen als Unesco werelderfgoed. Helaas heeft dit niet geleid tot de gewenst nominatie. Ondanks dat dit niet is gelukt blijven we de verschillende betekenislagen en actualiteitswaarde van het icoon Zonnestraal uitdragen, hierdoor verzilveren we het toeristisch en economische spin- off effect voor Hilversum en het cultureel erfgoed

ga terug