Jaarstukken 2018

Overzicht van taakvelden per programma

bedragen x € 1.000

Begroting 2018

Gewijzigde begroting 2018

Realisatie 2018

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.10  Mutaties reserves

0

-2.680

-2.680

0

-2.680

-2.680

0

-2.221

-2.221

2.1  Verkeer en vervoer

13.139

-411

12.728

12.449

-711

11.738

12.725

-1.039

11.686

2.4  Economische havens en waterwegen

588

-27

561

515

-27

488

549

-56

493

5.1  Sportbeleid en activering

763

-4

759

767

-4

763

780

-33

748

5.2  Sportaccommodaties

2.578

-811

1.767

2.522

-811

1.711

2.621

-740

1.882

5.3  Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.246

-1.565

3.681

5.099

-875

4.224

5.116

-892

4.224

5.4  Musea

1.381

-319

1.062

1.393

-319

1.074

1.283

-335

947

5.5  Cultureel erfgoed

2.837

0

2.837

662

0

662

788

-99

689

5.6  Media

1.431

0

1.431

1.431

0

1.431

1.452

0

1.452

5.7  Openbaar groen en (openlucht) recreatie

9.338

-266

9.072

6.418

-266

6.152

6.200

-726

5.473

7.2  Riolering

6.951

-8.870

-1.919

6.464

-8.870

-2.406

7.116

-8.780

-1.664

7.3  Afval

7.833

-8.896

-1.063

7.828

-8.896

-1.068

7.344

-8.743

-1.399

7.4  Milieubeheer

3.519

-468

3.051

3.353

-468

2.885

2.429

-322

2.108

7.5  Begraafplaatsen en crematoria

787

-917

-130

691

-822

-131

789

-583

206

8.1  Ruimtelijke ordening

1.937

0

1.937

2.550

0

2.550

2.025

-120

1.906

8.3  Wonen en bouwen

3.404

-2.637

767

3.521

-2.637

884

3.737

-2.909

828

Programma 1. Wonen en leven

61.732

-27.871

33.861

55.663

-27.386

28.277

54.954

-27.597

27.358

0.10  Mutaties reserves

0

-5.274

-5.274

0

-5.574

-5.574

0

-5.147

-5.147

4.1  Openbaar basisonderwijs

8

0

8

0

0

0

0

0

0

4.2  Onderwijshuisvesting

9.153

-110

9.043

7.884

-110

7.774

7.733

-81

7.652

4.3  Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.519

-2.466

2.053

4.518

-2.466

2.053

4.688

-3.249

1.439

6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

7.509

-251

7.258

8.940

-124

8.816

8.634

-178

8.455

6.2  Toegang

1.569

0

1.569

1.611

0

1.611

1.473

-24

1.448

6.6  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.181

-17

2.164

2.445

-17

2.428

2.509

-33

2.476

6.71  Maatwerkdienstverlening 18+

14.062

-1.547

12.515

15.011

-3.190

11.821

15.427

-3.180

12.247

6.72  Maatwerkdienstverlening 18-

11.324

0

11.324

12.004

0

12.004

13.321

-62

13.259

6.81  Geëscaleerde zorg 18+

21.719

-1.293

20.426

23.232

-1.956

21.276

23.265

-1.984

21.281

6.82  Geëscaleerde zorg 18-

3.176

0

3.176

3.885

0

3.885

3.897

-16

3.881

7.1  Volksgezondheid

2.771

0

2.771

2.762

0

2.762

2.808

0

2.808

Programma 2. Zorg

77.990

-10.958

67.032

82.292

-13.437

68.855

83.753

-13.955

69.798

0.10  Mutaties reserves

250

-406

-156

2.393

-406

1.987

2.393

-272

2.121

0.63  Parkeerbelasting

0

-3.945

-3.945

0

-3.955

-3.955

8

-4.466

-4.458

2.1  Verkeer en vervoer

810

-12

798

1.184

-12

1.172

631

-25

605

2.2  Parkeren

3.485

-980

2.505

3.886

-980

2.906

3.721

-2.225

1.496

3.1  Economische ontwikkeling

1.843

-438

1.405

2.149

-438

1.711

2.031

-502

1.529

3.2  Fysieke bedrijfsinfrastructuur

12

0

12

65

0

65

86

0

86

3.3  Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

284

-626

-342

430

-626

-196

360

-589

-229

3.4  Economische promotie

216

0

216

143

0

143

242

-41

202

4.3  Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.042

-662

380

1.222

-842

380

1.279

-939

340

5.6  Media

248

0

248

313

0

313

161

-13

148

6.3  Inkomensregelingen

37.029

-27.731

9.298

41.314

-30.431

10.883

43.833

-30.710

13.123

6.4  Begeleide participatie

7.633

0

7.633

8.032

0

8.032

7.739

-176

7.563

6.5  Arbeidsparticipatie

2.294

0

2.294

2.527

0

2.527

3.229

-393

2.837

Programma 3. Werken

55.145

-34.800

20.345

63.657

-37.690

25.967

65.714

-40.351

25.364

0.1  Bestuur

3.835

0

3.835

3.882

0

3.882

4.839

-643

4.196

0.10  Mutaties reserves

125

-1.322

-1.197

125

-1.322

-1.197

125

-1.312

-1.187

0.2  Burgerzaken

2.569

-1.798

771

2.624

-1.798

826

2.710

-1.763

947

0.4  Overhead

30.122

-363

29.759

30.845

-363

30.482

28.395

-941

27.455

1.1  Crisisbeheersing en brandweer

7.805

-13

7.792

7.791

-13

7.778

7.792

0

7.792

1.2  Openbare orde en veiligheid

2.827

-237

2.590

2.784

-237

2.547

2.809

-395

2.414

6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

538

0

538

537

0

537

479

0

479

Programma 4. Bestuur

47.821

-3.733

44.088

48.588

-3.733

44.855

47.148

-5.054

42.094

0.10  Mutaties reserves

3.501

-7.502

-4.001

3.501

-6.390

-2.889

3.501

-6.390

-2.889

0.3  Beheer overige gebouwen en gronden

1.338

-1.503

-165

1.020

-2.166

-1.146

1.101

-2.267

-1.165

0.5  Treasury

-805

-428

-1.233

-292

-637

-929

-255

-660

-915

0.61  OZB woningen

652

-10.339

-9.687

635

-10.439

-9.804

673

-10.108

-9.435

0.62  OZB niet-woningen

424

-8.973

-8.549

406

-9.423

-9.017

534

-9.213

-8.679

0.64  Belastingen overig

826

-1.161

-335

817

-1.161

-344

707

-962

-256

0.7  Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-142.309

-142.309

0

-144.447

-144.447

0

-145.425

-145.425

0.8  Overige baten en lasten

-834

0

-834

300

0

300

18

0

18

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

-39

0

-39

-39

0

-39

468

0

468

8.2  Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)

13.260

-11.891

1.369

19.347

-14.972

4.375

6.203

-6.188

15

Programma 5. Financiën en grondexploitaties

18.323

-184.106

-165.783

25.696

-189.635

-163.940

12.950

-181.214

-168.264

Resultaat van de rekening van baten en lasten

261.011

-261.468

-457

275.897

-271.881

4.015

264.520

-268.170

-3.650

ga terug