Jaarstukken 2018

Staat van reserves

- = onttrekking en += toevoeging

bedragen x € 1.000

nr.

omschrijving reserve

saldo 
begin
dienstjaar

Balansmutaties

toevoeging
realisatie

onttrekking
realisatie

saldo 
einde
dienstjaar

toevoeging

onttrekking

1

Herinrichting markt (beklemd)

           573

            -573

                -

2

Geluidsbelastingkaarten

             97

              -25

             72

3

Afvalstoffen (egalisatiereserve)

        2.259

             87

        2.346

4

De Vorstin (beklemd)

        1.508

         -1.508

                -

5

Beeldende kunst

             94

             94

6

Buurtsportcoaches

           193

              -65

           128

7

Nominatie landgoed Zonnestraal

           133

              -50

             83

Totalen programma 1

        4.857

             87

                -

                -

         -2.221

        2.723

8

Onderwijsgebouwen

        2.681

         -2.245

           436

9

Project Larense weg (beklemd)

           547

            -547

                -

10

Decentralisaties sociaal domein

        4.447

       -1.527

         -1.710

        1.210

11

Maatsch. opvang verslavingszorg

           322

            -16

            -306

                -

12

Vrouwenopvang

           449

          -110

            -339

                -

13

Inzet HHT middelen

        2.143

        2.143

Totalen programma 2

        8.446

                -

       -1.653

        2.143

         -5.147

        3.788

14

Projecten beleidsplan Soza

             83

            -83

                -

15

Creatieve sector

           182

           250

            -272

           160

16

Werklocaties

           436

          -436

                -

17

Regionaal mediacentrum

           376

           376

Totalen programma 3

        1.077

                -

          -519

           250

            -272

           536

18

Frictiekosten Slank & Hoogwaardig

           592

          -501

              -91

                -

19

Decentrale loonruimte

           119

             37

           156

20

Transitie personeel

             75

           125

              -50

           150

21

Huisvesting / DHI (beklemd)

        1.172

         -1.172

                -

Totalen programma 4

        1.957

             37

          -501

           125

         -1.312

           306

22

Egelshoek

                -

           248

            -248

                -

23

Algemene reserve, ongebonden

        3.501

         -3.501

                -

24

Algemene reserve

      70.462

        10.025

        3.501

         -2.641

     81.347

Totalen programma 5

      73.963

       10.273

                -

        3.501

         -6.390

      81.347

Totaal alle programma´s

      90.300

       10.397

       -2.673

        6.019

       -15.343

      88.700

ga terug