Jaarstukken 2018

Overzicht van incidentele lasten en baten

 

(bedragen € 1.000)

nr

Omschrijving

 Jaarrekening 2018 

Lasten

Baten

Saldo

1

Masterplan Arenapark

101

101

2

Ontwikkeling Stationsgebied

143

143

3

Implementatie Omgevingswet

576

576

4

Bouwleges

-622

-622

5

Verkoop Sterrelaan 35 en Loswal 4

-1.287

-1.287

6

Instandhouding bomen

280

280

7

HOV omleidingsroutes

92

92

8

Promotie/profilering Hilversum Mediastad

495

495

9

Ziggo deal mediatoepassingen OR en evenementen

87

87

10

Taskforce woningbouwprogrammering

134

134

11

Energiescans scholen

74

74

12

Revolverend fonds duurzaamheidsleningen

-

-

13

Duurzaamheid Challenge H100

75

75

14

Verkeersregelinstallaties (intelligente I-VRI's)

104

104

15

Vrijval herplantfonds

-306

-306

16

HOV contract

110

-110

                  -

17

Restauratiesubsidie Raadhuis (transitorische post)

42

-42

                  -

17

Stimuleringsregeling woningbouwprojecten (tran. post)

55

-55

                  -

17

Sanering railverkeerslawaai (tran. Post)

101

-101

                  -

18

Buurtsportcoaches

65

65

18

Lasten ihkv transitie personeel 

50

50

18

Nominatie landgoed Zonnestraal

50

50

57

Voorziening belastingdebiteuren

360

360

18

Reserve herinrichting marktterrein (beklemd)

-573

-573

18

Reserve geluidsbelastingskaarten

-25

-25

18

Reserve De Vorstin (beklemd)

-1.508

-1.508

18

Reserve buurtsportcoaches

-65

-65

18

Reserve nominatie landgoed Zonnestraal

-50

-50

Overige kleinere incidentele lasten en baten

241

241

Totaal programma 1: wonen en leven 

2.875

-4.384

-1.509

19

Onderwijsleerpakketten

142

142

20

Verwijderen asbest (ATC)

74

74

21

Pilot leerwerkbedrijf

50

50

22

Internationaal onderwijs

138

-567

-429

23

Ontmoeten en ondersteunen wijken

1.443

1.443

24

Subsidie Mediabooster

180

-180

                  -

25

Bijdrage huur Wijkcentrum St. Joseph

100

100

26

Blijfgroep vrouwenopvang

663

-663

                  -

27

Ziggo deal onderwijs Mediacampus /lectoraat

170

170

28

Schoolplein Schuttersweg

50

50

29

Reg. meld- en coördinatiefunctie (RMC) (trans. Post)

639

-639

                  -

29

Reg. aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) (tran. Post)

316

-316

                  -

29

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (trans. Post)

1.579

-1.579

                  -

58

Dotatie onderhoudsvoorziening vastgoed

236

236

30

Doorontwikkeling Sociaal Plein/WINST

1.065

1.065

30

Welzijn en zorg

310

310

30

Maatsch. opvang verslavingszorg

339

339

30

Vrouwenopvang

306

306

30

Terugontvangst HHT middelen

-2.143

-2.143

30

Reserve onderwijsgebouwen (deels beklemd)

-2.245

-2.245

30

Reserve project Larense weg (beklemd)

-547

-547

30

Reserve decentralisaties sociaal domein

-1.710

-1.710

30

Reserve maatsch. opvang verslavingszorg

-306

-306

30

Reserve vrouwenopvang

-339

-339

30

Reserve Inzet HHT middelen

2.143

2.143

Overige kleinere incidentele lasten en baten

39

39

Totaal programma 2: Zorg

9.982

-11.234

-1.252

31

Project Fietsparkeren

137

137

32

Campagne Hilversum fietst

109

109

33

Collectieve ziektekostenverzekering minima

300

300

34

Bijdrage Ziggo

-438

-438

35

Smart city

72

72

36

Urban strategy framework

75

75

37

Woninginrichting statushouders

120

120

38

Vrijval mobiliteitsfonds

-1.167

-1.167

39

Volwasseneducatie (WEB) (tran. Post)

759

-759

                  -

57

Voorziening belastingdebiteuren

194

194

58

Dotatie onderhoudsvoorziening vastgoed

156

156

40

Reserve creatieve sector

250

-272

-22

Overige kleinere incidentele lasten en baten

46

46

Totaal programma 3: Werken

2.024

-2.442

-418

41

Organisatie verkiezingen

194

194

42

Toezicht buurten

60

60

43

Roadmap

484

484

44

Digitalisering analoge bestanden

228

228

45

Accountantkosten

100

100

46

Basis op orde (Vastgoed)

55

55

47

PUZA op orde (inhuur) /dienstverlening KCC

335

335

48

Inbraakpreventie

83

83

49

Storting vz oud wethouders / Bijdrage Loyalis

588

-588

                  -

58

Dotatie onderhoudsvoorziening vastgoed

-54

-54

50

Algemene kosten Sociaal Plein (project Winst)

355

355

50

Reserve frictiekosten Slank & Hoogwaardig

-91

-91

50

Reserve transitie personeel

125

-50

75

50

Reserve huisvesting / DHI (beklemd)

-1.172

-1.172

Overige kleinere incidentele lasten en baten

38

38

Totaal programma 4: Bestuur

2.591

-1.901

690

51

Inhuur Grex Anna's Hoeve

96

96

52

Vennootschapsbelasting

468

468

53

Grondexploitatie Egelshoek

2.905

2.905

54

Tussentijdse winstneming Anna's Hoeve

-3.972

-3.972

55

Afkoop kettingbeding Arenapark

-125

-125

57

Voorziening belastingdebiteuren

392

392

56

Reserve Egelshoek

-248

-248

56

Algemene reserve, ongebonden

-3.501

-3.501

56

Algemene reserve

3.501

-2.641

860

Overige kleinere incidentele lasten en baten

74

-26

48

Totaal programma 5: Financiën 

7.044

-10.121

-3.077

Totaal lasten en baten rekening 2018

264.520

-268.170

-3.650

Totaal structurele lasten en baten rekening 2018

240.004

-238.088

1.916

 1. Voor het Arenapark is een nieuw Masterplan opgesteld waarbij het Arenapark zal transformeren van een kantorenpark naar een multifunctionele locatie. In 2018 is hiervoor € 101.000 besteed.
 2. In de Programmabegroting 2018 zijn voor de jaren 2018 t/m 2021 middelen vrijgemaakt voor de voorbereidingen ontwikkelingen stationsgebied. In 2018 is hiervoor € 143.000 besteed.
 3. In de begroting zijn budgetten opgenomen voor de invoering van de Omgevingswet. In 2018 is € 576.000 uitgegeven. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de paragraaf omgevingswet.
 4. In 2018 hebben wij extra leges ad € 622.000 ontvangen als gevolg van een groot bouwproject (Monnikenberg).
 5. De verkoop van Sterrelaan 35 en de 2e Loswal 4 bracht € 1,3 miljoen op.
 6. Opruim- en herstelkosten van omgewaaide bomen leidde tot extra lasten van € 200.000. Daarnaast zijn, op verzoek van bewoners, extra bomen vervangen in de Snelliuslaan (€ 82.000).
 7. Op de omleidingsroutes t.b.v. de aanleg van de HOV kunnen in de aankomende jaren geen onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de fiets- en voetpaden. Om te borgen dat deze wegen en fietspaden bereikbaar blijven, zijn de onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald. Dit zorgt in 2018 voor € 92.000 extra lasten.
 8. In 2018 is incidenteel subsidie verleend aan de stichting citymarketing ten behoeve van de opstart. Daarnaast zijn enkele incidentele activiteiten uit 2017, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van het paviljoen, pas in 2018 uitgevoerd.
 9. In 2018 is € 87.000 besteed aan mediatoepassingen binnen openbare ruimte en evenementen vanuit de Ziggo deal (Dutch media week, Scenecs festival en Schermen (The bridge)).
 10. De gemeente ondersteunt en faciliteert de taskforce woningbouwprogrammering door het aanstellen van een secretaris. Hiervoor is een externe kracht ingehuurd.
 11. Bij de behandeling van de kadernota 2017 heeft de Raad met amendement A17-59 een budget beschikbaar gesteld voor een versnellingsimpuls verduurzaming scholen. Een deel van het budget is bestemd voor het kunnen uitvoeren van energiescans (€ 74.000). Deze werkzaamheden zijn in 2018 afgerond.
 12. Vervallen
 13. Om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken is het nodig om alle partijen (inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers) bij de energietransitie te betrekken. Daarom is in 2018 de Challenge H100 georganiseerd met daaraan gekoppeld groot duurzaamheidsevent.
 14. Bij de jaarstukken 2017 heeft de raad ingestemd met het overhevelen van een aantal incidentele budgetten naar 2018. De aanschaf van de intelligente verkeersregelinstallaties is één daarvan; hiervoor is € 104.000 uitgegeven.
 15. Door een preciezere interpretatie van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de transitorische balanspost voor het herplantfonds aangemerkt als bestemmingsreserve. Hierdoor zijn de middelen op de balans voor dit fonds vrijgevallen in het rekeningresultaat. De raad zal bij de besluitvorming over de jaarstukken worden voorgesteld om hiervoor een bestemmingsreserve te openen en deze middelen daarin te storten.
 16. De opdracht van de provincie Noord-Holland ad € 1.365.000 voor de werkzaamheden in het kader van de HOV contract 9 is financieel en voor wat betreft de uitvoering verdeeld over de jaren 2018, 2019 en 2021. In 2018 is van de provincie € 110.000 aan voorschot ontvangen en ook als last opgenomen.
 17. Voor een aantal specifieke activiteiten krijgen wij aparte subsidies van het Rijk en/of Provincie. Zowel de lasten als de baten zijn zodoende incidenteel. In de staat van overlopende passiva, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen lichten wij deze toe.
 18. De lasten voor buurtsportcoaches, personeel i.h.k.v. transitie personeel en landgoed Zonnestraal worden gedekt door een onttrekking uit de reserves. Voor het volledige beeld verwijzen wij u naar de staat van reserves. In de toelichting op deze staat worden het doel, de toevoegingen en de onttrekkingen toegelicht.
 19. Voor onderwijsleerpakketten is in de begroting € 50.000 structureel opgenomen. Het jaar 2018 betreft een uitzondering waarbij het extra incidentele budget na wijziging € 177.000 bedroeg. Hiervan is € 142.000 uitgegeven.
 20. In het investeringsprogramma was een post opgenomen voor asbestverwijdering Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm. Omdat het niet is toegestaan asbestverwijdering vanuit de kredieten te dekken en vervolgens te activeren, zijn deze lasten (€ 74.000) ten laste van de exploitatie gebracht.
 21. Ten behoeve van het wijkleerbedrijf zijn de uitgaven in 2018 eenmalig met € 50.000 verhoogd (RIB 2017-87).
 22. Ter bevordering van het aantal plekken voor Internationaal onderwijs zijn incidenteel middelen van het Rijk en de MRA ontvangen (€ 567.000). Een deel (€ 138.000) hiervan is besteed aan de aanpassingen die STIP heeft gedaan om extra plaatsen te realiseren in het basis onderwijs en voor de inzet voor de business case Internationaal Onderwijs. Dit rapport, waarin wordt aangegeven hoe extra plekken gecreëerd worden en het restant van de middelen wordt ingezet, wordt voor het reces in 2019 verwacht.
 23. Begin 2018 is een twee jarig programma "Ontmoeten en ondersteunen in de wijken" gestart. Hiervoor is in 2018 € 1.443.000 besteed van het budget ad € 1.5 miljoen.
 24. Zowel de inkomende ESF subsidie als de uitgaande subsidie aan Media Perspectives zijn toegekend en verantwoord in 2018. Beiden zijn € 180.000.
 25. Eind 2017 bleek dat met ingang van 1 januari 2018 niet voorzien was in een deel van de dekking van de huur van Wijkcentrum St. Joseph. Dit was het gevolg van het wegvallen van de rijksbijdrage aan HilverZorg die tot dat moment als hoofdhuurder fungeerde. Versa Welzijn, de grootste gebruiker van het Wijkcentrum, heeft een voorlopige gebruiksregeling getroffen met de verhuurder, Woningstichting Het Gooi en Omstreken, waarna Versa Welzijn een aanvullend incidenteel subsidieverzoek heeft ingediend bij de gemeente.
 26. De Blijfgroep Vrouwenopvang heeft eenmalig de overgebleven middelen van 2017 en eerdere jaren teruggestort (€ 663.000). In overeenstemming met de RIB 2018-54 leidt deze incidentele baat ook tot een incidentele last, omdat de middelen voor bescherming en opvang overgedragen zijn aan de Regio Gooi en Vechtstreek.
 27. Vanuit de Ziggo deal is in 2018 € 170.000 uitgegeven aan de Mediacampus en lectoraat.
 28. Een bedrag van € 50.000 is overgemaakt aan de stichting STIP Hilversum nadat er een definitief ontwerp (DO) is opgeleverd en vastgesteld voor het schoolplein Schuttersweg én de stichting zelf de aanbesteding van de werkzaamheden heeft opgestart.
 29. Voor een aantal specifieke activiteiten krijgen wij aparte subsidies van het Rijk en/of Provincie. Zowel de lasten als de baten zijn zodoende incidenteel. Wij lichten deze bedragen toe in de staat van overlopende passiva, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen.
 30. De lasten voor project Winst, maatschappelijke en vouwenopvang worden gedekt door een onttrekking uit de reserves. Voor het volledige beeld verwijzen wij u naar de staat van reserves. In de toelichting op deze staat wordt het doel en alle toevoegingen en onttrekkingen toegelicht.
 31. Het structurele budget (€ 375.000) van het project Fietsparkeren is in 2018 incidenteel opgehoogd met € 114.000 vanwege doorgeschoven werkzaamheden uit 2017 naar 2018. De realisatie voor deze werkzaamheden kwam uit op € 137.000.
 32. In 2018 is het laatste deel van het project “Hilversum Fietst” uitgevoerd; het project is inmiddels afgesloten.
 33. In 2018 is een korting verleend voor minima die deelnamen aan de collectieve ziektekosten verzekering. De extra lasten hiervoor bedroegen € 300.000.
 34. In 2018 is voor het één na laatste jaar de bijdrage vanuit de Ziggo deal ontvangen. De incidentele lasten staan onder programma’s 1 en 2 opgenomen.
 35. De realisatie van een Smart City Network vraagt specifieke expertise en begeleiding die extern is aangetrokken. Incidenteel is € 72.000 daarvoor uitgegeven.
 36. Urban Strategy Framework: het betreft de uitvoering van een visiedocument op de toekomst van het MediaPark/Campus. Dit is uitgevoerd en afgerond (kosten € 75.000).
 37. Voor leningen ten behoeve van de woninginrichting van statushouders is in de Kadernota 2017 voor de jaarschijf 2018 een bedrag van € 120.000 extra uitgetrokken. Dit bedrag is ook gerealiseerd.
 38. Sinds 2009 beschikt de gemeente over een mobiliteitsfonds waarin ontwikkelaars geld storten ter compensatie voor het niet kunnen voldoen aan een bestaande parkeernorm. Door een preciezere interpretatie van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de transitorische balanspost voor het mobiliteitsfonds niet meer toegestaan. Het gevolg is dat de post nu als baat terugvalt in het resultaat.
 39. Voor een aantal specifieke activiteiten krijgen wij aparte subsidies van het Rijk en/of Provincie. Zowel de lasten als de baten zijn zodoende incidenteel. In de staat van overlopende passiva, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen lichten wij deze toe.
 40. Dit betreft een reservemutatie. Voor het volledige beeld verwijzen wij u naar de staat van reserves. In de toelichting op deze staat wordt het doel en alle toevoegingen en onttrekkingen toegelicht.
 41. Het betreft de kosten voor de organisatie van verkiezingen en het Referendum Sleepwet 2018.
 42. Ten behoeve van de uitvoering van programma Buurten is voor een periode van twee jaar een medewerker participatie Openbare Ruimte nodig. De werkzaamheden zijn vooral gericht op het uitvoeren van participatie initiatieven in de Openbare Ruimte.
 43. De beschikbaar gestelde middelen voor het project “Roadmap” zijn besteed aan de doorontwikkeling van de bestaande applicaties en de koppelingen daartussen. De kosten betreffen hoofdzakelijk personeelslasten. Vanwege het incidentele karakter van de werkzaamheden en de specifiek benodigde kennis, is extern ingehuurd of formatie tijdelijk uitgebreid.
 44. Het project retrospectief scannen analoge bestanden heeft in 2018 (fase2) € 228.000 gekost. Dit zijn kosten voor het scanklaar maken, de digitalisering, de controle, het opvoeren van de digitale bestanden in de daarvoor bestemde applicaties en de vernietiging van de analoge bestanden.
 45. Het laatste jaar van de controle van onze oude accountant (over dienstjaar 2017) is veel intensiever gedaan dan voorheen. Daarnaast is door grote projecten zoals Crailo en Anna’s er sprake geweest van hogere kosten. Inmiddels is er met een nieuwe accountant een nieuw contract aangegaan voor vier jaren. Vanuit de controle 2017 kan € 100.000 als incidenteel worden beschouwd.
 46. Voor het project ‘vastgoed op orde’ was extra budget beschikbaar gesteld. Het vastgoedbeheer-systeem is door een ingehuurde kracht ingericht met de objecten die in eigendom zijn van de gemeente Hilversum.
 47. Voor het verbeteren van de dienstverlening op het gebied van complexe WABO dossiers is een (tijdelijk) regisseur aangetrokken in juni 2018. Daarnaast is de projectleider Dienstverlening gestart met het opstellen van een streefbeeld Dienstverlening. De aanpak complexe dossiers wordt in 2019 verder uitgewerkt opdat in de toekomst de rol van regisseur door interne medewerkers kan worden uitgevoerd.
 48. In het kader van Veiligheid loopt er een project gericht op inbraakpreventie. Hieraan is in 2018 incidenteel € 83.000 besteed. In het totale project worden ca. 400 huurwoningen (in bezit van woningcorporaties) en ca. 200 particuliere woningen voorzien van extra hang- en sluitwerk, waarmee de woningen “voldoen” aan PKVW-light.
 49. Van de pensioenverzekeraar Loyalis is een uitkering ontvangen, welke in de voorziening pensioenen wethouders is gestort. Zie ook de staat van voorzieningen.
 50. De lasten voor project Winst worden gedekt door een onttrekking uit de reserves. Voor het volledige beeld van alle mutaties verwijzen wij u naar de staat van reserves. In de toelichting op deze staat wordt het doel, de toevoegingen en de onttrekkingen toegelicht.
 51. Als gevolg van het financieel beleid worden inhuurkosten niet langer ten laste van grondexploitaties gebracht. De kosten hebben betrekking op inhuur bij de grondexploitaties Egelshoek en bouwplan Anna’s Hoeve.
 52. Voor een aantal "ondernemersactiviteiten" is de gemeente belastingplichtig in het kader van de vennootschapsbelasting. Doordat de resultaten van grondexploitatie Anna’s Hoeve in 2018 veel hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd moeten we hiervoor belasting afdragen. Rekening houdend met fiscaal verrekenbare verliezen over de jaren 2016 en 2017 is daardoor in 2018 een belastinglast voor de vennootschapsbelasting van € 468.000 ontstaan.
 53. De in 2018 door de Raad geopende planexploitatie Egelshoek is berekend op een negatieve eindwaarde van € 2.905.207. Ter dekking hiervan is het saldo van de voorziening planexploitaties met dit bedrag opgehoogd in 2018.
 54. De tussentijdse winstneming op de grondexploitatie Anna's Hoeve bouwplan levert een voordeel op van € 3.972.000.
 55. Het op Arenapark aanwezige kettingbeding is afgekocht voor € 125.000.
 56. Deze regels betreffen reservemutaties. Voor het volledige beeld verwijzen wij u naar de staat van reserves. In de toelichting op deze staat wordt het doel, de toevoegingen en de onttrekkingen toegelicht.
 57. Onderzoek naar de hoogte van de voorziening voor de belastingdebiteuren heeft uitgewezen dat deze te laag is om de toekomstige risico's te kunnen opvangen. Om de voorziening op de juiste hoogte te brengen is aanvullend aan deze voorziening toegevoegd.
 58. De voorziening vastgoed heeft betrekking op meerder programma's. In het verslagjaar is conform het huidige meerjarige onderhoudsprogramma aan de voorziening toegevoegd. Na het boekjaar is beoordeeld of de eindstand van de voorziening ultimo 2018 van voldoende financiële omvang is. Dit heeft geleid tot een extra storting van in totaal € 318.000.
ga terug