Jaarstukken 2018

Balans

 Bedragen  x € 1.000, per 31 december

ACTIVA

2018

2017

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

2.654

2.099

kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

652

bijdragen aan activa in eigendommen van derden

2.002

2.099

Materiële vaste activa

281.268

268.592

investeringen met een economisch nut

179.169

166.271

investeringen met een econ. nut waarvoor een heffing mogelijk is

22.160

24.917

investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

79.939

77.404

Financiële vaste activa

3.594

1.766

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

364

                        -

overige langlopende leningen

3.229

1.075

uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

1

                        -

overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van > één jaar 

                        -

690

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

9.297

29.025

onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

9.258

12.906

gereed product en handelsgoederen

39

16.119

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

25.354

30.627

vorderingen op openbare lichamen

13.380

13.052

overige vorderingen

11.974

17.575

Liquide middelen

23

21

Overlopende activa

6.535

4.690

nog te ontvangen van overheidslichamen (specifiek bestedingsdoel)

556

681

overige overlopende activa

5.979

4.009

Recht op verliescompensatie vpb

€ 0

Bedragen  x € 1.000, per 31 december

PASSIVA

2018

2017

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

92.351

96.048

reserves:

88.700

90.300

     1. de algemene reserve

81.347

73.963

     2. de bestemmingsreserves

7.353

16.337

resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening

3.650

5.747

Voorzieningen

12.277

8.859

Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar 

171.101

172.235

onderhandse leningen van:

170.819

171.805

     1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen     

31.440

32.880

     2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen

108.698

120.245

     3. openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

30.681

18.681

waarborgsommen

282

429

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar

41.379

51.923

bank- en girosaldi

20.482

23.480

overige schulden

20.897

28.443

Overlopende passiva

11.617

7.756

verplichtingen

8.868

2.517

ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen (specifiek bestedingsdoel)

1.261

880

overige vooruit ontvangen bedragen

1.487

4.359

Verstrekte borgstellingen of garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen

€ 400.146

ga terug