Jaarstukken 2018

Bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Gemeente Hilversum. Het voor de gemeente toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 t.w. het Algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Deze tabel is bedoeld voor de topfunctionarissen met executieve taken, d.w.z. de leden van het hoogste uitvoerende orgaan en de daaraan ondergeschikte(n) die in deze rol (gezamenlijk) verantwoordelijk zijn voor de gehele rechtspersoon of de gehele instelling, en degene(n) belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling. Deze tabel wordt tevens gebruikt indien de functie zonder dienstbetrekking is vervuld, vanaf de dertiende kalendermaand van de functievervulling. De eerste twaalf maanden staan in tabel 1b. Daarnaast worden in deze tabel de gewezen topfunctionarissen opgenomen.

bedragen x € 1

D. Emmer

P.M.H. van Ruitenbeek

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 128.453

€ 95.445

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 18.394

€ 15.719

Subtotaal

€ 146.847

 € 111.164

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 189.000

€ 189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

€ 146.847

€ 111.164

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

bedragen x € 1

D. Emmer

P.M.H. van Ruitenbeek

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/09 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 42.061

€ 96.352

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 5.720

€ 14.583

Subtotaal

€ 47.781

€ 110.935

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 60.499

€ 181.000

Totale bezoldiging

€ 47.781

€ 110.935

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12: n.v.t.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen: n.v.t.
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder
dienstbetrekking: n.v.t.

ga terug