Jaarstukken 2018

Lasten en baten financieringsfunctie

 

Rentetoerekening per 2018

A

B

C = B -/- A

Begroting

Gewijzigde begroting

Werkelijk

Verschil

a

Externe rentelasten over korte en lange financiering

4.693

4.497

4.503

6

b

Externe rentebaten

-20

-20

-7

13

c = a + b

Totaal door te rekenen externe rente

               4.673

                4.477

                4.496

                     19

d1

Rente die toegerekend moet worden aan grondexploitaties

-163

-258

-258

0

d2

Rente projectfinanciering die aan betreffend taakveld moet worden toegerekend

0

0

0

0

e = c + d1 + d2

Saldo, door te rekenen externe rente

               4.510

                4.219

                4.238

                     19

f1

Rente eigen vermogen

0

0

0

0

f2 

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

0

0

0

0

g = e + f1 + f2

De aan taakvelden (programma's inclusief overhead) toe te rekenen rente

               4.510

                4.219

                4.238

                     19

h

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

             -4.662

               -4.554

               -4.551

                       3

i = g + h

Renteresultaat op het taakveld treasury

                -152

                  -335

                  -313

                     22

De rentelasten en rentebaten worden verzameld op het taakveld Treasury. Het saldo van de rentelasten en -baten wordt via een omslagpercentage doorberekend naar de programma's.
Omdat het renteomslagpercentage naar boven is afgerond op 1,4% wordt er meer rente doorberekend naar de programma's dan eigenlijk noodzakelijk is en ontstaat er een voordelig renteresultaat op het taakveld Treasury.
Voor 2018 is het renteresultaat uitgekomen op een bedrag van € 313.000. De gewijzigde begroting ging uit van een voordelig renteresultaat van € 335.000.

ga terug