Jaarstukken 2018

EMU-saldo

Toelichting bij EMU saldo
Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMI-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,6% voor de rijksoverheid en 0,4% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt evenwel op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomsten van het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Omschrijving

2018

2018

Volgens begroting 2018

Realisatie 2018

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-12.851

-5.673

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

21.429

11.550

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

3.113

3.418

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

16.634

24.780

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

10.217

19.728

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties

1.785

met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Emu saldo

3.489

4.243

ad 4 en 8. De bedragen op regel 4 en 8 worden voor een bedrag van € 16.080 veroorzaakt door de interne overboeking van de balanswaarde van de gronden van Crailo van de balanspost voorraden (8) naar de balanspost activa (4).

Het EMU-saldo van 2018 is positief. Dit betekent dat Hilversum via reële transacties meer geld ontvangt dan dat ze uitgeeft. Daarmee draagt de gemeente Hilversum positief bij aan het EMU-saldo van Nederland.

ga terug