Jaarstukken 2018

Algemene beschouwingen

Inleiding
In deze jaarrekening leggen wij verantwoording af over de Programmabegroting 2018. Deze programmabegroting was de vierde en laatste begroting van het college in de bestuursperiode 2014-2018. De programmabegroting en het coalitieakkoord 2018-2022 waren voor ons nieuwe college van Hart voor Hilversum, D66, VVD en GroenLinks belangrijke kaders om vanaf juni 2018 mee ‘Aan de slag’ te gaan. In het coalitieakkoord zijn aanvullende politieke ambities voor de periode 2018-2022 afgesproken, over de hele breedte van de begroting: economie en werk, duurzaamheid, wonen, leefbaarheid, cultuur, sport, veiligheid, bereikbaarheid, de zorg voor Hilversummers en ruimtelijke kwaliteit. De gemeenteraad heeft deze ambities en de bijbehorende middelen opgenomen in de programmabegroting 2019 en de bijbehorende meerjarenbegroting. Wij hebben in de tweede helft van 2018 veel zaken in de grondverf gezet, verder gebracht of op onderdelen al afgelakt. Het mag voor zich spreken dat in de loop van de bestuursperiode 2018-2022 steeds meer resultaten zichtbaar en concreet zullen zijn.

In de jaarrekening blikken we terug op 2018. Dat doen we aan de hand van de bekende plan-do-check-act cyclus. Het eerste deel reflecteert op hoofdlijnen: waar heeft onze programmabegroting in 2018 toe geleid en welke inzichten voor de toekomst levert dat op? In het tweede deel laten we zien hoe we in 2018 ‘aan de slag’ zijn gegaan, als samenvatting van de totale programmaverantwoording. Voor onze beschouwing op het financiële resultaat over 2018 verwijzen wij naar het hoofdstuk financiële beschouwingen.