Jaarstukken 2018

Staat van overlopende passiva en activa, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen

nr

omschrijving overlopende passiva

saldo begin 

 ontvangen bedragen 

vrijgevallen bedragen

saldo einde 

1

 Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 

                    55

                   -55

                     -  

2

 Restauratiesubsidie Raadhuis 

                     -  

                    42

                   -42

                     -  

3

 Waterinrichtingplan Huydecopersweg 

                     -  

                  915

                     -  

                  915

 Totaal programma 1 

                    55

                  957

                   -97

                  915

4

 Regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) 

                      0

                  701

                 -639

                    62

5

 Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) 

                     -  

                  316

                 -316

                     -  

6

 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 

                  189

               1.429

              -1.613

                      4

 Totaal programma 2 

                  189

               2.446

              -2.569

                    66

7

 Volwasseneneducatie (WEB) 

                  257

                  707

                 -843

                  121

8

 Toegankelijkheid bushaltes 

                     -  

                  100

                  100

9

 Maatregel beter benutten 

                    63

                     -3

                    60

10

 Integraal bereikbaarheidsplan (IBP) 

                  316

                  160

                 -476

                     -  

 Totaal programma 3 

                  636

                  967

              -1.322

                  281

 Totaal alle programma's 

                  880

               4.370

              -3.988

               1.261

ga terug