Jaarstukken 2018

Nieuwe zorgtaken

Het Sociaal Plein biedt - samen met de partners - ondersteuning op maat, zodat inwoners mee kunnen doen in de samenleving.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties in het sociaal domein een feit. Dit heeft voor een grote verandering gezorgd voor alle gemeenten in Nederland. De afgelopen drie jaren is er via een programmatische aanpak (programma Nieuwe Zorgtaken) vorm gegeven aan de veranderingen in het Sociaal Domein, met name op het terrein van de nieuwe taken die zijn overgenomen.

We zijn goed op weg, maar we zien zeker uitdagingen om de zorg aan onze inwoners (verder) te verbeteren. De verbetering van de zorg is geen statisch geheel, maar een dynamisch proces.
We hebben onze organisatie voor de individuele voorzieningen op orde, maar de doorlooptijden van de Wmo vragen om extra aandacht. Dankzij de investeringen via het project WINST is de bedrijfsvoering verbeterd. De voorziene afbouw van de formatie zullen we echter moeten heroverwegen gelet op de ontwikkeling van de individuele voorzieningen. Medio 2019 rapporteren we over het geheel van de resultaten van het project WINST.

De uitdaging om -samen met de stakeholders- verder vorm te geven aan de collectieve voorzieningen in de wijken (vrij toegankelijk/zonder indicatie) is groot. In 2018 is hiermee op experimentele basis gestart en de resultaten over het eerste halfjaar zijn in het najaar van 2018 met de raad gedeeld. Met het versterken van de collectieve voorzieningen wil de gemeente twee dingen bereiken: 1) Betere ondersteuning van de inwoner, en 2) dat er een verschuiving plaatsvindt van specialistische zorg naar lichtere vormen van ondersteuning (in de welzijnssfeer) om de kosten van zorg en ondersteuning te kunnen beheersen. We hebben inmiddels gezien dat deze verschuiving de autonome groei van de zorgvraag door demografische ontwikkelingen nu nog niet geheel kan bijbenen, maar wel onmisbaar is om de kosten van die groei te beperken.

ga terug